دوره و شماره: دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-76 
1. ارائه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP(مطالعه موردی دانشگاه آزاد قزوین)

صفحه 1-9

مرتضی موسی خانی؛ سیدحسین میرشجاعی؛ رقیه حسن زاده؛ داود حق¬خواه