دوره و شماره: دوره 1393، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 1-118 
مدلسازی سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه

صفحه 23-31

ناصر حمیدی؛ محمد اسماعیل حافظی؛ سیدعلی حاج سید تقیا