دوره و شماره: دوره 1394، شماره 22، آذر 1394، صفحه 1-70 
1. تبیین مؤلفه‌های پیرو معنوی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی انطباق پذیر

صفحه 1-8

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی


6. بررسی انگیزه های خرید مصرف کنندگان ایرانی

صفحه 45-54

کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ آزاده بهرامی جاه