دوره و شماره: دوره 1394، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 1-87