دوره و شماره: دوره 1395، ویژه نامه، اسفند 1395 
شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

صفحه 1-10

اسداله کریمی شهابی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمود مدیری


بررسی ابعاد موثر بر وفاداری به نشان تجاری

صفحه 211-219

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی