دوره و شماره: دوره 1395، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 1-94 
3. شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده

صفحه 23-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ عباس ابراهیم زاده


6. ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه رهبری اصیل

صفحه 57-67

سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ حامد سیف‌پناهی