دوره و شماره: دوره 1395، شماره 26، مهر 1395 
5. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی

صفحه 45-51

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سمیرا شایگانی منیع