دوره و شماره: دوره 1395، شماره 27، بهمن 1395 
2. تأثیر اعتماد سازمانی بر موفقیت سیستم مدیریت دانش

صفحه 7-15

سعیده مجیدی کلیبر؛ رضا رادفر؛ عباس طلوعی اشلقی