دوره و شماره: دوره 1396، ویژه‌نامه، اسفند 1396 
تحلیل تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی

صفحه 9-18

علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری؛ مریم عبدی


بررسی نقش تعدیلگر تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی

صفحه 95-105

نوید صابرمعاش؛ هادی همتیان؛ محمد زرگر؛ ناصر اسماعیل‌زاده؛ جلال ریزانه


تاثیر جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید

صفحه 107-116

کوروش امامی صالح؛ مریم حسینی؛ الهه عسگری؛ عامر دهقان نجم‌آبادی


تاثیر تبلیغات پیامکی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید

صفحه 249-257

مرتضی ملکی مین باش زرگاه؛ عظیم زارعی؛ محبوبه اسدزاده