دوره و شماره: دوره 1396، شماره 29، شهریور 1396 
چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی

صفحه 1-12

حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ فرهاد سرباز کل تپه


تنوع سازی تحقیقات مالی: از مالی سازی بسوی پایداری

صفحه 41-48

جمال طاوسی؛ عبدالعلی کشته گر؛ امین رضا کمالیان


ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

صفحه 90-100

محمدرضا محرر کوچه باغی؛ شهرام میرزائی دریانی