دوره و شماره: دوره 1396، شماره 30، آذر 1396 
رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین

صفحه 1-12

مجید حیدری؛ علی دلاور؛ سید عبداله سجادی جاغرق؛ علی اکبر فرهنگی؛ کامران محمدخانی


شناسایی عوامل اثرگذار بر تحول سلامت اداری

صفحه 41-48

غلامرضا معمارزاده طهران؛ مهناز نجفی