دوره و شماره: دوره 1396، شماره 28، فروردین 1396 
1. تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی

صفحه 1-10

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی