فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (JDEM) - اهداف و چشم انداز