فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (JDEM) - واژه نامه اختصاصی