فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (JDEM) - فرایند پذیرش مقالات