فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (JDEM) - اخبار و اعلانات