نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
تعداد مقالات: 4
1. تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی

دوره 1396، شماره 28، بهار 1396، صفحه 1-10

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


2. شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده

دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 23-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ عباس ابراهیم زاده


3. تبیین مؤلفه‌های پیرو معنوی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 1394، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-8

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی