موضوعات = کار آفرینی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

دوره 1400، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 103-110

نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ روح ا... زابلی


2. ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک

دوره 1400، شماره 44، بهار 1400، صفحه 21-31

محسن ورزشکار؛ مرتضی موسی خانی؛ علی داوری؛ کامبیز حیدرزاده