شماره جاری: دوره 1398، شماره 39، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مدیر مسئول سردبیر دستیار سردبیر مدیر داخلی