شناسایی ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده‌های پردیس فنی دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران ،گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ،گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران ،گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی با تمرکز بر کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق آمیخته تشریحی استفاده‌شد. جامعه آماری پژوهش شامل 356 نفر از کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران بودند که در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 185 نفر از آن‌ها و در بخش کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی تعداد 10 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در سال1391 که ضریب آلفای کرونباخ آن 89/0 بود و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به‌منظور تحلیل داده‌های کمی از آزمون تی تک نمونه‌ای و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اولا وضعیت ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی کارکنان پایین‌تر از حد متوسط و میانگین فرضی پژوهش قرار دارد. ثانیا ملاک‌هایی که در جذب و نگهداشت منابع انسانی موردتوجه قرار می‌گیرد شامل سه دسته ملاک‌اند که عبارت‌اند از: شایستگی و توانایی های شخصی، مسائل اعتقادی، اخلاقی و دینی و دارا بودن امتیازات ویژه.

کلیدواژه‌ها