شناسایی و رتبه بندی مهمترین معیارهای کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی (تلفیق مدل DEMATEL و ANP)

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید باهنر، گروه مدیریت، کرمان،ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر، گروه مدیریت بازرگانی،کرمان،ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر،گروه مدیریت اجرایی،کرمان،ایران

چکیده

در شرایط رقابت دنیای امروزی، بانکداری اینترنتی و کیفیت خدمات الکترونیکی می‌تواند سازمان را در مواجهه با سایر سازمان‌ها متمایز سازد. تمرکز بر نقاط کلیدی از بانکداری اینترنتی آن را تبدیل به یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می‌نماید و با توجه به عدم قطعیت موجود در مساله می‌توان آن را تحت شرایط فازی مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش؛ شناسایی و رتبه بندی مهم ترین معیارهای کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی در شعب مختلف بانک کشاورزی شهر کرمان می‌باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن ؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است . در این پژوهش، مؤثرترین معیارهای موثر کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی باتوجه به مطالعات محققین پیشین، شناسایی و پس از آن با استفاده از تکنیک DEMATEL عوامل اصلی باهم مقایسه و عوامل با درجه اهمیت کم، حذف شدند و سپس با استفاده از تکنیک ANP ؛ ماتریس وزن دهی شده، تشکیل گردیده و رتبه بندی نهایی صورت گرفته است.  نتایج تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها ؛ حاکی ازین بود که مولفه‌های بهبود مستمر با وزن 174/0 و سود با وزن 172/0 بیشترین و مولفه‌های تماس و پاسخگویی با وزن 063/0کمترین وزن را در میان مولفه‌های موثر کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری اینترنتی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها