نقش میانجی گری انگیزش شغلی کارکنان در رابطه ی میان مرشدیت و کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی موردی شرکت زرین سوله آمل)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه مدیریت دولتی، چالوس، ایران (عهده دار مکاتبات)

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز محمودآباد، گروه مدیریت، محمودآباد، ایران.

3 پژوهشگر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، باشگاه پژوهشگران جوان، چالوس، ایران.

چکیده

فزایش رقابت­پذیری و حضور شرکت­های صنعتی در محیط رقابتی و متحول کنونی، سبب توجه مدیران این شرکت­ها به توسعه­ی کارآفرینی سازمانی از طریق برنامه­های مرشدیت شده است. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مرشدیت و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزش در شرکت زرین سوله آمل می­باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت زرین سوله آمل بودند که بر اساس جدول مورگان نمونه‎ای برابر 262 نفر، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه­های استاندارد جمع­آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها، از طریق نرم افزار اِس.پی.اِس.اِس 24 و لیزرل8.54 صورت پذیرفته است. مبتنی بر تحلیل داده­ها، تمامی فرضیه­های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند. یافته­ها مشخص ساخت که مرشدیت تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی و انگیزش کارکنان دارد؛ همچنین، انگیزش شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد. به علاوه، انگیزش کارکنان دارای نقش میانجی بین مرشدیت و کارآفرینی سازمانی شرکت زرین سوله آمل می­باشد. این چنین می­توان نتیجه­گیری نمود که مرشدیت با اثرگذاری بر روی انگیزش کارکنان می­تواند باعث کارآفرینی سازمانی در شرکت زرین سوله آمل گردد که در این زمینه پیشنهادات لازم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها