نقش سبک رهبری خدمت‌گزار بر خلق‌و‌خو و عملکرد کارکنان در خلق شهرت هتل‌ها

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس ، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، محمود آباد، ایران (عهده دارمکاتبات)

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی،محمود آباد، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک­ رهبری خدمت­گزار در خلق شهرت هتل­ها با میانجی گری خلق­و­خو و عملکرد کارکنان بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 300 نفر از رهبران و کارکنان هتل نارنجستان شهرستان نور بودند که درنهایت، براساس جدول مورگان نمونه­ای برابر 169 نفر جهت انجام پژوهش، به­روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه سبک رهبری خدمت­گزار حضرتی با پایایی 86% پرسشنامه ارزیابی عملکرد اچیو با پایایی 86% و شهرت سازمانی فومبران و ونریل با پایایی 85% می­باشد که پایایی آن­ها براساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. به­منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش معادلات ساختاری و جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از نرم­افزارLISREL  استفاده شده است. یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که 1. سبک رهبری خدمت­گزار بر خلق­و­خوی کارکنان تأثیر دارد 2. خلق­و­خوی کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد 3. عملکرد کارکنان بر خلق شهرت هتل تأثیر دارد 4. خلق­و­خوی کارکنان بر خلق شهرت هتل­ها تأثیر دارد 5. سبک­ رهبری خدمت­گزار بر خلق شهرت هتل­ها تأثیر دارند. از نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می­توان در تدوین راهبردهای رهبری و منابع انسانی استفاده کرد و سازمان­های مشابه بالاخص سازمان­های خدماتی می­توانند با انتخاب سبک رهبری خدمت­گزار و تقویت آن بر رفتار و عملکرد کارکنان خود تأثیر گذاشته و درنهایت رفتار کارکنان به­عنوان برندی جهت شناساندن سازمان و درنتیجه شهرت سازمان درنظر گرفته شود تا بدین­گونه بتوان در دنیای بسیار رقابتی بر رقبا پیشی گرفت و در صنعت ماندگار شد.

کلیدواژه‌ها