بررسی رابطه اعتماد با تعهد شغلی و تعهد سازمانی در معلمین مدارس دولتی نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل حیاتی برای نظام تعلیم و تربیت، تعهد است. شواهد حاکی از آن است که تعهد شغلی، تعهد سازمانی و بدنبال آن عملکرد کارکنان در سازمانهای ایران پائین است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه اعتماد با تعهد شغلی و تعهد سازمانی در معلمین مدارس دولتی نیشابور می باشد. تحقیق حاضر ، مطالعه ای توصیفی – پیمایشی است که 357 نفر از معلمان مدارس دولتی شهر نیشابور در آن شرکت کردند و به پرسشنامه های استاندارد پاسخ دادند. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین اعتماد به مدیریت، اعتماد به تیم کاری و حمایت سازمانی با تعهد شغلی رابطه مثبتی وجود دارد. از سویی اعتماد به شرایط کاری و اعتماد به تیم کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری دارند. همچنین تعهد شغلی بر تعهد سازمانی اثرگذار است.مدیران با حمایت واضح و مشهود در مقابل اعتماد کارکنان می توانند سبب افزایش تعهد شغلی و سازمانی گردند.

کلیدواژه‌ها