دوره و شماره: دوره 1395، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 1-94 
شناسایی موانع و پیش برنده های استقرار مالیات بر ارزش افزوده

صفحه 23-32

محمد مبینی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ عباس ابراهیم زاده